Duettens-logo_small.jpg

Se

Duetten Styrelsen Fixardagar Dokument Vår parkering Kontakt

Självförvaltning

Samfällighetens arbete leds av en styrelse. En gång om året (april) hålls årsstämma där styrelsen väljs och där riktlinjer för det kommande året fastställs.

 

Trots att vi äger våra hus är det en del saker som vi äger och förvaltar gemensamt, t ex garage, kabel-tv-nät, cykelbodar, lekplatser och grönområden.

Eftersom Du äger ditt hus, får Du själv laga och reparera det som går sönder inne i huset. Ibland är det svårt att veta vad man äger och vad som är gemensamt; fråga om Du är osäker.

 

Samfällighetens är indelad i tre områden; Gård 1, 2 och 3. På varje gård finns ett gårdsombud som har till uppgift att vara en kontakt mellan de boende och styrelsen. Gårdsombudets huvuduppgift är att leda skötseln våra gemensamma ytor som rabatter, gräsmattor och gångvägar.

Fyra gånger per år ställer vi upp för att vårda vissa byggnader och gemensamma ytor. Kan Du inte delta får Du betala en avgift istället. Men tänk på att området skall drivas i egen förvaltning så vi räknar med att alla ställer upp för att hålla kostnader nere.

 

I månadsavgiften som Du betalar kvartalsvis ingår genomsnittsberäknad årsförbrukning av vatten för ditt hushåll, kostnad för snöröjning, sophantering, kabel-TV, underhåll av byggnader, lekplatser och övriga gemensamma ytor.

 

 webmaster@duetten.se  Copyright 2014 Duettens Sanfällighet